۳۶ تلاوت بسیار زیبا از استاد محمد صدیق منشاوی

 ( رحمه الله علیه )

سوره حمد            سوره بقره

سوره نسا                 سوره نسا

سوره توبه              سوره هود

سوره یوسف                 سوره رعد

سوره نحل                     سوره اسرا

سوره طه                    سوره مومنون

سوره شعرا                      سوره شعرا

سوره قصص                سوره لقمان

سوره احزاب                     سوره یس

سوره غافر                سوره فصلت

سوره زخرف                 سوره دخان

سوره فتح                  سوره حجرات

سوره قاف                     سوره واقعه

سوره حدید                       سوره حشر

سوره صف                          سوره نبا

سوره صف                       سوره انفطار

سوره علق                      سوره علق

سوره قدر                      سوره قارعه

نوشته شده توسط در ساعت | لینک ثابت |